सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : गोपाल चौधरी

मोबाइल : 9860803010

इमेल : info@bardaghatmun.gov.np

facebook : https://www.facebook.com/municipalitybardaghat